Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń pod numer:
991
Pogotowie energetyczne dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
 • numer dostępny całodobowo
 • połączenie bezpłatne
323 030 991
Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
 • numer dostępny całodobowo
 • połączenie płatne wg stawek operatora

Stawki opłat dystrybucyjnych

Taryfy i ceny dystrybucji energii elektrycznej na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie - Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.27.9.2016.DK z dnia 15 grudnia 2016 r. ulega zmianie Taryfa dla energii elektrycznej, obowiązująca na terenie działania Spółki.​

Zobacz :

Taryfa​ Dystrybucyjna 2017​ 

Wyciąg z Taryfy Dystrybucyjnej 2017 dla odbiorców z grupy taryfowej G

lub skorzystaj z poniższego konfiguratora, który pomoże Ci wybrać odpowiednią taryfę. Prezentowane stawki są stawkami netto.

Konfigurator taryf​

Konfigurator taryf
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
 
Przeznaczenie obiektu
Taryfy dla jakiego obiektu Cię interesują?

 

Moc umowna

Operator monitoruje pobór mocy czynnej pobieranej przez odbiorcę, zwanej dalej: „mocą pobraną”, i mocy czynnej oddawanej do sieci przez podmiot przyłączony oraz wyznacza wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną określoną w Umowie.
Nadwyżki mocy czynnej wyznacza się dla każdej godziny okresu rozliczeniowego, ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresach piętnastominutowych lub dla każdej godziny okresu rozliczeniowego, ze średnich wartościtej mocy rejestrowanych w okresach godzinowych, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe uniemożliwiają rejestrację w cyklu piętnastominutowym, lub jako maksymalną wielkość tej nadwyżki mocy wyznaczoną w okresie rozliczeniowym, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe uniemożliwiają rejestrację w cyklu piętnastominutowym i godzinowym.
Za przekroczenie mocy umownej, określonej w Umowie, pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz:
 • sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad
  moc umowną, albo
 • dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc
  umowną zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, jeżeli układy pomiaroworozliczeniowe
  nie pozwalają na zastosowanie sposobu wskazanego w lit. a).
Opłata, o której mowa w pkt. 4.2.10., jest ustalana i pobierana za każdy miesiąc w którym nastąpiło przekroczenie, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 4.2.10. lit. b), gdy opłata jest ustalana i pobierana w okresie rozliczeniowym. 

Rozliczenie z odbiorcami za ponadumowny pobór energii biernej

Przez ponadumowny pobór energii biernej przez odbiorcę rozumie się ilość energii elektrycznej biernej odpowiadającą:
 • współczynnikowi mocy tgj wyższemu od umownego współczynnika tgj0 (niedokompensowanie) i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tgj0 lub
 • indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej lub
 • pojemnościowemu współczynnikowi mocy (przekompensowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru.
Rozliczeniami za pobór energii biernej są objęci odbiorcy zasilani z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci, w uzasadnionych przypadkach, także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub w Umowie.
 
Opłacie podlega w okresie rozliczeniowym ponadumowny pobór energii biernej określony jako nadwyżka tej energii ponad ilość odpowiadającą wartości  współczynnika tgj0 - gdy tgj > tgj0, zmierzona w strefach, w których jest prowadzona kontrola poboru tej energii lub całodobowo w zależności od rodzaju zainstalowanego układu pomiarowego.
 
Wartość współczynnika mocy tgj0 określa się w warunkach przyłączenia lub w Umowie. Wartość współczynnika mocy przyjmuje się w wysokości tgj0 = 0,4, chyba że indywidualna ekspertyza uzasadnia wprowadzenie niższej wartości, jednak w żadnym przypadku wartość współczynnika mocy tgj0 nie może być niższa od wartości 0,2. Jeżeli wartość współczynnika tgj0 nie została określona w warunkach przyłączenia lub w Umowie, do rozliczeń przyjmuje się wartość tgj0 = 0,4.
 
Wartość współczynnika mocy tgφ określa się, jako iloraz energii biernej pobranej całodobowo lub w strefach czasowych, w których jest dokonywana kontrola poboru energii biernej [w Mvarh lub kvarh] i energii czynnej pobranej całodobowo lub w strefach czasowych, w których jest dokonywana ta kontrola [w MWh lub kWh], z zastrzeżeniem pkt. 4.3.7.
 
Opłatę za nadwyżkę energii biernej pobranej ponad ilość wynikającą ze współczynnika tgj0 w okresie rozliczeniowym, o której mowa w pkt. 4.3.1. lit. a), całodobowo lub dla stref czasowych, w których jest prowadzona kontrola poboru tej energii, oblicza się według wzoru:
wzor.JPG
 
Jeżeli dostarczanie energii elektrycznej odbywa się z kilku miejsc dostarczania, opłatę za ponadumowny pobór energii biernej oblicza się oddzielnie dla każdego miejsca dostarczania.
 
W przypadku gdy konfiguracja sieci oraz miejsce zainstalowania układów pomiarowo- rozliczeniowych nie odwzorowują rzeczywistych rozpływów mocy oraz energii biernej pobieranej lub oddawanej do sieci Operatora, wielkość energii biernej podlegającą rozliczeniu ustala się na podstawie odpowiednich pomiarów właściwych dla miejsca dostarczania, przeprowadzonych przez Operatora, odbiorcę lub niezależną jednostkę, w sposób przez nie uzgodniony, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
 
Odbiorca pobierający energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania objętych sumującym układem pomiarowo-rozliczeniowym rozliczany jest za zwiększony pobór energii biernej odrębnie dla tych miejsc dostarczania. Jeśli warunki poboru energii biernej dla poszczególnych miejsc dostarczania nie są zróżnicowane w stopniu uzasadniającym przeprowadzenie odrębnych rozliczeń, Operator może dokonywać rozliczeń łącznie dla wszystkich miejsc dostarczania objętych sumującym układem pomiarowo-rozliczeniowym.

Taryfy archiwalne