Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie, dzwoń pod numer:
991
Pogotowie energetyczne dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
  • numer dostępny całodobowo
  • połączenie bezpłatne
323 030 991
Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.
  • numer dostępny całodobowo
  • połączenie płatne wg stawek operatora

Pytania i odpowiedzi

 

 
 
 
 

Skąd pobrać wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci?

Druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dostępny jest:

Jak ustalić charakter odbioru?

Stały - zasilanie docelowe

Czasowy – czasowe przyłączenie obiektu, które zostanie po pewnym czasie zlikwidowane

Plac budowy – zasilanie prowizoryczne na czas budowy

W jaki sposób należy określić wymagane we wniosku parametry techniczne dostawy?

Parametry techniczne, w tym moc przyłączeniowa, powinny zostać określone przez specjalistę branży elektrycznej w oparciu o dane z projektu budowlanego obiektu, np. bilans mocy dla instalacji elektrycznej w obiekcie.

Czy w przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda ich na realizacje przyłączenia?

Tak, niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację przyłączenia.

Kto podpisuje wniosek o określenie warunków przyłączenia?

Wniosek podpisuje wnioskodawca bądź osoba upoważniona przez wnioskodawcę.

Jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem o określenie warunków?

Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz lokalizację sąsiednich zabudowań.

Czy do wniosku należy dołączyć tytuł prawny?

Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do przyłączanego obiektu.

W jakiej formie należy dostarczyć tytuł prawny?

Oryginał dokumentu lub jego kopię uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem (odpis) należy dostarczyć osobiscie do Punktu Obsługi Klienta albo wysłać pocztą.

Czy wydruk elektronicznej wersji wypisu z ksiąg wieczystych może być uznany za tytuł prawny?

Tak.

Gdzie należy złożyć wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami?

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy :

Jak długo czeka się na określenie warunków przyłączenia?

Czas oczekiwania na określenie warunków przyłączenia wynosi do 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku dla obiektów przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Dla obiektów przemysłowych  okres oczekiwania może wynieść do 150 dni od daty poprawnie złożonego wniosku.

Jaki jest okres ważności warunków przyłączenia?

Okres ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata od daty doręczenia warunków przyłączenia.

Przekroczenie przewidywanego terminu poboru energii - zdeklarowanego na wniosku

W przypadku niewywiązania się z obowiązków przez Podmiot przyłączany, w terminie określonym w umowie
o przyłączenie do sieci, TAURON Dystrybucja może naliczyć karę w ściśle określonych przypadkach (np. niedochowania należytej staranności lub niewykonania zobowiązań).
 
Zasilanie placu budowy może odbywać się poprzez przyłącze tymczasowe, które po zakończeniu budowy, oddaniu budynku do użytkowania oraz dokonaniu stosownych zmian w umowie regulującej dostarczanie energii elektrycznej, będzie wykorzystywane do docelowego zasilania budynku.
 
Realizacja zlecenia może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, dlatego też proces przyłączania powinien być rozpoczęty odpowiednio wcześnie.

Co to jest prowizorka budowlana?

Prowizorką budowlaną nazywane jest zasilanie placu budowy (najczęściej napowietrzne), budynku mieszkalnego lub innego obiektu będącego w budowie, które Inwestor wykonuje we własnym zakresie.

Opłata za przyłączenie uzależniona jest od zakresu rozbudowy sieci – jeżeli nie jest konieczna, to zgodnie z Taryfą,
opłata za przyłączenie wynosi 7,74 zł za każdy kW wnioskowanej mocy przyłączeniowej.

W przypadku zasilania placu budowy, Klient jest kwalifikowany do grupy taryfowej C i nie ma możliwości korzystania z grupy taryfowej G11.

Jak długo będę czekał na realizację przyłączenia do domu jednorodzinnego?

W przypadku umowy o przyłączenie dla istniejącego obiektu, gdy nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w sieci dystrybucyjnej jesteśmy gotowi dostarczać energię wg nowego zapotrzebowania już w dniu zawarcia umowy o przyłączenie. To od Ciebie będzie zależało jak szybko zrealizujesz postanowienia umowne dotyczące instalacji w Twoim obiekcie.

W pozostałych przypadkach czas niezbędny dla wykonania przyłączenia wynika z czasu potrzebnego na:

  • Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, w tym uzyskanie wymaganych prawem zgód, pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.
  • Realizację prac budowlano montażowych w sieci dystrybucyjnej.
    W zależności od ilości urządzeń jakie należy wybudować oraz czasu niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych czas realizacji przyłączenia wynosi od trzech miesięcy (budowa przyłącza napowietrznego z najbliższego słupa na podstawie zgłoszenia prac budowlanych) do kilkunastu miesięcy (rozbudowa sieci dystrybucyjnej o stacje transformatorową w obszarze miejskim na podstawie pozwolenia na budowę). Średni czas realizacji  przyłączenia wynosi niecałe sześć miesięcy od dnia obustronnego podpisania umowy o przyłączenie.
    Najwięcej czasu potrzebne jest na uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na posadowienie urządzeń oraz na uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych.

Kto może podpisać oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej?

Oświadczenie o stanie technicznym instalacji  powinno być podpisane przez właściciela obiektu lub zarządcę obiektu lub przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru „D”.​

Oświadczenie o możliwości przyłączenia

 

W jakiej sytuacji może być potrzebne oświadczenie o możliwości przyłączenia?

Oświadczenie o możliwości przyłączenia pozwala upewnić się czy możliwe będzie przyłączenie działki do sieci, której kupno rozważasz. Jest ono również istotne po zakupie działki pod budowę, kiedy potrzebujesz zaświadczenia o zapewnieniu mediów do wystąpienia do Urzędu Miasta o Pozwolenie na budowę.

Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest mniejsze niż 40 kW (np. dom jednorodzinny), to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz w każdym Punkcie Obsługi Klienta. Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest większe niż 40 kW, to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz drogą pocztową od TAURON Dystrybucja S.A. w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia.

Jak długo ważne jest Oświadczenie o możliwości przyłączenia?

Oświadczenie o możliwości przyłączenia wydawane jest na okres 12 miesięcy.

Gdzie można uzyskać Oświadczenie o możliwości przyłączenia?

Jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest mniejsze niż 40 kW (np. dom jednorodzinny), to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz w każdym Punkcie Obsługi Klienta. Natomiast jeżeli zapotrzebowanie obiektu na moc jest większe niż 40 kW, to Oświadczenie o możliwości przyłączenia otrzymasz drogą pocztową od TAURON Dystrybucja S.A. w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia.

 Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami